Ο Σ.Π.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την υπό ψήφιση τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου για την θέσπιση εγγυήσεων των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τον ΔΑΠΕΕΠ για τους πόρους ΑΠΕ που εισπράττουν και θα τους αποδίδουν στο εξής απευθείας, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση του ΑΔΜΗΕ….

Ταυτόχρονα, με την παρούσα επιστολή προς τις αρμόδιες αρχές, εισηγείται η προβλεπόμενη στην τροπολογία σχετική ΥΑ να προβλέπεται ρητά στο ν/σ να εκδοθεί το αργότερο εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του νόμου, ώστε η “σωστή αυτή ρύθμιση να μην μείνει στα χαρτιά”, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.ΣΠΕΦ

Η επιστολή:

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Γενικέ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την τροπολογία του άρθρου 4 του υπό συζήτηση ν/σ του Υπουργείου σας με τίτλο “Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΩΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις, που αφορά την μεταφορά της είσπραξης του ΕΤΜΕΑΡ του ΜΜΚΣΘΜ και του Τέλους Λιγνίτη στον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ απευθείας από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες και την συνακόλουθη επιτέλους παράκαμψη του ΑΔΜΗΕ.
Η παρέμβαση του ΑΔΜΗΕ από το 2012 στην αλυσίδα τιμολόγησης και είσπραξης των πόρων ΑΠΕ αυτών, όπως πολύ καλά πλέον όλοι μας γνωρίζουμε, μόνο χώρο για παράνομη παρακράτηση των πόρων τους αυτών από τους Προμηθευτές σε βάρος της ρευστότητας του ΕΛΑΠΕ και των επενδύσεων ΑΠΕ δημιουργούσε.

Ορθά επίσης η αλλαγή αυτή συνοδεύεται και με πρόβλεψη για παροχή εγγυήσεων, αφού σύμφωνα με την παρ. 10 του ιδίου άρθρου του ν/σ προβλέπεται πως «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ., ώστε να εξασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των αναφερόμενων στην παρ. 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ προς την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ».

Ωστόσο για να είναι αποτελεσματική η ρύθμιση αυτή, οφείλει να συνοδεύεται από ρητό χρονοδιάγραμμα έκδοσης των προβλεπόμενων αποφάσεων, οπότε και προτείνουμε:

– Να συμπεριληφθεί στην τροπολογία πως η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
– Να συμπεριληφθεί στην τροπολογία πως εντός μηνός από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης οφείλει από την ΡΑΕ να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση για τον καθορισμό της μεθοδολογίας και του ύψους των εγγυήσεων/εξασφαλίσεων υπέρ ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

Αν το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα ή όποιο άλλο παρόμοιο του δεν συμπεριληφθεί ρητά στην τροπολογία, πολύ φοβούμαστε πως η δίκαιη κατά τα άλλα νομοθετική αυτή ρύθμιση του Υπουργείου σας, θα μείνει στα «χαρτιά», συνεπεία πιέσεων που θα υπάρξουν από την πλευρά της Προμήθειας ώστε να μην εκδοθούν οι προβλεπόμενες πράξεις αυτές.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button